Utredning av slaktkontroller efter branschpåtryckning

I slutet av januari skickade tre branschföreningar in en analys av huruvida Livsmedelsverkets kontroller av slakterier är förenliga med EU:s lagstiftning. Två månader senare svarade landsbygdsministern att avgiftssystemet ska ses över. 

Livsmedelsverkets avgiftssystem för kontroller ska ses över meddelar regeringen. Branschorganisationerna Sveriges Köttföretag, Svensk Fågel och LRF tog upp frågan på ett möte med landsbygdsministern i december som mynnade ut i en juridisk skrivelse till Sven-Erik Bucht i början av året och nu verkar det bli verksatad på den ansvariga myndigheten. Foto: Carolina Wahlberg 

Efter ett möte mellan Svenska Köttföretagen, Svensk Fågel, LRF och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht gällande avgiften om den offentliga kontrollen på svenska slakterier i december, skickade de tre aktörerna ett juridiskt utlåtande till departementet.

Frågan har varit på tapeten även i Danmark där de haft ett liknande avgiftssystem som i Sverige. De svenska branschorganisationerna har bett den danska juristbyrån som skött det ärendet att redogöra för EU-domstolens förhandsavgörande.

Kontrollavgifterna strider mot EU-lag

Förhandsavgörandet säger bland annat att Livsmedelverket endast får ta ut de avgifter som motsvarar kostnaderna för de personerna som utfört kontrollen rent praktiskt. Man får inte inkludera tillhörande avgifter som Livsmedelverket gör för tillfället.

Utöver det strider Livsmedelsverkets grund för kontrollavgift mot likvärdighetsprincipen. Myndigheter har i dag en differentierad avgift beroende på om anläggningen producerar mer än 1 000 ton. Det strider mot EU:s konkurrens- och statsstödsregler om förbud mot statsstöd som snedvrider konkurrensen.

Det är inte heller okej att Livsmedelsverket har en högre avgift för kontroll på större anläggningar för att täcka upp för en ineffektiv kontroll på de mindre anläggningarna. Det finns alltså inte stöd för att höja timtaxan 2017 som Livsmedelsverket anfört, för att täcka ett strukturellt underskott hos myndigheten.

Meddelande till Bucht

Branschföreningarna skickade därefter med budskapet till Näringsdepartementet att:

” … mot bakgrund av den juridiska redogörelsen som bifogas, att grunden för avgift skyndsamt ska justeras ner så att avgiften tillämpas enhetligt enligt likvärdighetsprincipen och endast belastar den faktiska kontrollen för samtliga slakterianläggningar oavsett storlek. I Danmark sker en femårig retroaktiv återbetalning till företagen från myndigheten av för högt uttagna avgifter, vilket kan ses som rimligt då det tydligt framkommer att systemet historiskt belastat företagen med felaktiga kostnader.”

Buchts svar: Avgifterna ska utredas

Nu har även ministern agerat på branschens skrivelse och regeringen har gett Livsmedelsverket uppdraget att se över avgiftssystemet för kontrollerna på slakterier och vilthanteringsanläggningar. De ska även förslå effektiviserar och modernisering av kontrollerna.

Livsmedelsverket får årligen av regeringen drygt 100 miljoner kronor i anslag för att hålla nere kontrollavgifterna för slakterier och vilthanteringsanläggningar.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 1 oktober 2017 med undantag för förslagen på möjliga effektiviseringsåtgärder som redovisas senast den 28 februari 2018.  

Katarina Johnsson
Katarina Johnsson
Tel: 070-003 98 07
E-post: katarina@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 27 mars 2017

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste