Drivkrafter och utmaningar bland EU:s bönder

LRF Konsult har under 2017 tagit fram rapporten”Bonden i tio EU-länder”. Där presenteras både statistik och egna intervjuer med lantbrukare runt om i EU.
Jordbruksaktuellt har tagit del av rapporten från LRF Konsult och sammanfattat vad som präglar länderna som är med i studien. 

Irland

Fina växtförhållanden


Klimatet på Irland är bra för både intensiv betesproduktion och spannmålsproduktion. På typiska mjölkgårdar får djuren gå ute nästan året runt. Irland exporterar stora mängder mjölk och griskött, men i dagsläget finns en oro för hur Brexit ska försvåra exportläget, eftersom det mesta går till Storbritannien. Irland är också beroende av att importen av foderspannmål fungerar. Det satsas allt mer på mjölkkor än köttdjur. I landet finns en oro över att stora företag kommer konkurrera ut familjejordbruken.

Befolkning: 4,7 miljoner (2017)
Antal jordbruksföretag:  139 600 (2013)
Lantbruksföretag med djur:  128 310 (2013)
Antal ekologiska producenter: 1 767 (2016)
Utnyttjad jordbruksareal: 4,4 miljoner hektar (2015)

 

Storbritannien

Står inför Brexit


Många lantbrukare i Storbritannien tror att billig import kommer slå ut det inhemska lantbruket, som en följd av Brexit. Men andra litar på att britterna väljer inhemskt. Det finns flera tänkbara scenarion över vad som kommer hända efter Brexit. Antingen kommer det mesta vara som vanligt och att landet fortsätter ha något slags samarbetsavtal med EU, eller så blir Storbritannien mer isolerat och tvingas klara sig mer på egen hand. Landet har ett av världens bästa klimat för växtodling, vilket är en stor fördel för odling av exempelvis vete och grönsaker. Men trots det tror få på en lönsam marknad för varken ekologiskt eller närodlat och det är dessutom svårt att få tag i arbetskraft.

Befolkning: 65,8 miljoner (2017)
Antal jordbruksföretag:  183 040 (2013)
Lantbruksföretag med djur:  140 940 (2013)
Antal ekologiska producenter: 3 402 (2016)
Utnyttjad jordbruksareal: 17,1 miljoner hektar (2015)

 

Ungern

Stor brist på arbetskraft


Jordarna i landet hör till världens bästa, men omvandlingen till storskaliga, bärkraftiga jordbruk går långsamt. Ungern präglas fortfarande av tiden då landet tillhörde Sovjetunionen. Då ägdes all mark av staten. I efterhand har marken delats upp igen ­mellan lantbrukarna vilket har resulterat i miljontals småtegar. Med EU har Ungern blivit mer konkurrenskraftigt. Animalieproduktionen av gris och slaktkyckling är stor och mjölkproduktionen har stigit. Men lönerna i Ungern måste höjas om befolkningen ska kunna köpa inhemska varor istället för billiga importerade varor från Ukraina.

Befolkning: 9,7 miljoner (2017)
Antal jordbruksföretag:  491 330 (2013)
Lantbruksföretag med djur:  312 430 (2013)
Antal ekologiska producenter: 1971 (2016)
Utnyttjad jordbruksareal: 5,3 miljoner hektar (2015)

 

Nederländerna

Stor livsmedelsexportör


Nederländerna är en av världens största exportörer av livsmedel, men när det kommer till miljö- och djuromsorg står de inför en del utmaningar. Exempelvis ligger de holländska odlarnas användning av växtskyddsmedel långt under EU:s gränser, eftersom livsmedelskedjorna de producerar åt kräver detta. Det gör att lantbrukarna ständigt få hitta på egna lösningar för att möta kraven. En stor del av grödorna odlas i växthus, vilket medför höga kostnader för bland annat bevattning och värme och det är svårt för växthusodlarna att låna pengar till sina verksamheter. Växthusodlingar är därför koncentrerade till ett antal familjeföretag med stark ekonomi.

Befolkning: 17,0 miljoner (2017)
Antal jordbruksföretag:  67 480 (2013)
Lantbruksföretag med djur:  46 440 (2013)
Antal ekologiska producenter: 1 557 (2016)
Utnyttjad jordbruksareal:1,8 miljoner hektar (2015)

 

Belgien

Stora på frysta grönsaker


Belgien har sedan 1960-talet varit en stark exportör av frysta grönsaker och står i dag för 30 procent av världsmarknaden. Blomkål är största grödan, följt av brysselkål. Grönsaksodlarna finns i nordvästra Belgien och handeln samordnas av organisationen Ingro, som förhandlar om ersättning med de stora livsmedelsföretagen. Odlarna som är anslutna till Ingo kan med hjälp av systemets uppbyggnad sedan kvittera ut EU-stöd motsvarande fyra procent av omsättningen. Detta investeras sedan i nya maskiner och utrustning.

Befolkning: 11,3 miljoner (2017)
Antal jordbruksföretag:  37 760 (2013)
Lantbruksföretag med djur:  27 770 (2013)
Antal ekologiska producenter: 1 946 (2016)
Utnyttjad jordbruksareal: 1,3 miljoner hektar (2015)

 

Frankrike

Jordbruksgiganten


Det franska lantbruket omfattar allt från vinproduktion till stora rationella lantbruksföretag. Bristen på arbetskraft, tuffare miljölagstiftning, priser och konsumenternas efterfrågan är bara några av de stora frågor som präglar jordbruket. Frankrike har på senare år tappat i konkurrenskraft, bland annat till följd av politik och tuffare miljölagstiftning. Allt fler ställer om till ekologiskt, vilket gör att de traditionella familjelantbruken slås ut. Lönsamheten inom djurproduktionen har dalat och det gör att fler och fler väljer att lägga ner sin mjölkproduktion. En annan anledning till detta är svårigheten att få tag på personal.

Befolkning: 67,0 miljoner (2017)
Antal jordbruksföretag:  472 210 (2013)
Lantbruksföretag med djur:  274 620 (2013)
Antal ekologiska producenter: 32 266 (2016)
Utnyttjad jordbruksareal: 29,1 miljoner hektar (2015)

 

Finland

Stort intresse för ekologiskt


Sedan 2005 har antalet jordbruksföretag i Finland minskat med 1 700 per år. Ändå är landets självförsörjningsgrad hög på mjölk, brödsäd och kött. Både på konventionella och ekologiska gårdar odlas mest vall och spannmål. I vissa delar av landet odlar man enbart dessa grödor och många använder åkerböna och raps i växtföljden. Mellan 1995 och 2015 minskade antalet mjölkbönder från 32 000 till 8 000 stycken.  I dag bedriver 15 procent av lantbruksföretagen mjölkproduktion.

Befolkning: 5,5 miljoner (2017)
Antal jordbruksföretag:  54 000 (2013)
Lantbruksföretag med djur:  19 900 (2013)
Antal ekologiska producenter: 4 493 (2016)
Utnyttjad jordbruksareal: 2,2 miljoner hektar (2015)

 

Polen

Störst potential i EU


Polen har en stor potential, med tanke på landets stora åkerareal. Men utvecklingen hämmas av låg produktivitet. Utvecklingen går åt färre och större gårdar och detta har ökat på totalproduktionen. Men det finns fortfarande ett stort antal små och självförsörjande gårdar som upplevs hindra utvecklingen. Det stora problemet är att få tag i och behålla personal. Många emigrerar eller arbetar i andra länder. Men det finns också många unga i landet som vill arbeta med jordbruk.

Befolkning: 37,9 miljoner (2017)
Antal jordbruksföretag:  1 429 010 (2013)
Lantbruksföretag med djur:  797 750 (2013)
Antal ekologiska producenter: 22 435 (2016)
Utnyttjad jordbruksareal:14,3 miljoner hektar (2015)

 

Danmark

Oroande generationsväxling


I Danmark finns arvs- och gåvoskatten kvar och många oroar sig över hur nästa generation ska ha råd att ta över. Den höga beskattningen som läggs på säljaren gör även att generationsskifte drar ut på tiden. Detta ses som en stor konkurrensnackdel jämfört med andra länder i Europa. Danmark producerar och exporterar väldigt mycket smågrisar. Handeln sköts via det högt ansedda Danske Slagterier och många tror på ökad marknad inom området framöver. Även växtskyddsmedel är dyrt i Danmark, vilket hindrar danska växtodlare att konkurrera på samma villkor som övriga länder i Europa.

Befolkning: 5,7 miljoner (2017)
Antal jordbruksföretag:  38 280 (2013)
Lantbruksföretag med djur:  23 400 (2013)
Antal ekologiska producenter: 2 986 (2016)
Utnyttjad jordbruksareal: 2,6 miljoner hektar (2015)

 

Tyskland

Flest mjölkkor i EU


Tyskland är största mjölk- och grisproducenten i EU. Men trots att hälften av landets yta används till odling och djuruppfödning arbetar mindre än en procent av befolkningen med jordbruk. Höga markpriser och kommande lagändringar oroar lantbrukarna. Framförallt lagar gällande grisproduktionen, där politiken ställer hårda krav på allt från damm- och ammoniakfri ventilationsluft till kastrering. Det är generellt svårt att hitta personal, men Tyskland har ett system som reglerar hur generationsskiften ska gå till, för att garantera att gårdarna hålls i bruk.  

Befolkning: 82,8 miljoner (2017)
Antal jordbruksföretag:  285 030 (2013)
Lantbruksföretag med djur:  199 200 (2013)
Antal ekologiska producenter: 27 636 (2016)
Utnyttjad jordbruksareal: 16,7 miljoner hektar (2015)

 

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 019-16 64 60
E-post: madeleine@ja.se

 

Artikeln publicerades söndag den 11 mars 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste