Arla Foods ökar omsättningen

Arla Foods ökade omsättningen under 2017 tack vare högre försäljningspriser. Betalningen till lantbrukaren ökade och koncernens vinst minskade. Den största delen av vinsten konsoliderades i Arla Foods balansräkning.

 

Arla Foods ökade omsättningen och betalningen för mjölken under förra året. Det kommande året ser ut att bjuda på en lägre prisnivå samt en ökande mjölkproduktion i Europa. Foto: Arla Foods

Arla Foods omsättning ökade med 8,1 procent till 10,3 miljarder euro under 2017 (9,6 miljarder euro 2016) tack vare högre försäljningspriser, högre andel varumärkesförsäljning och en bättre geografisk fördelning och produktmix, skriver Arla i pressmedelandet.
Samtidigt som omsättningen ökade sjönk det redovisade resultatet till 299 miljoner euro (356 miljoner).

Högre mjölkpris

Mjölkpriset till ägarna ökade med 27,4 procent under 2017 till ett à conto pris på 35,8 eurocent (28,1).
Den genomsnittliga Arlaintjäningen (mjölkpris+efterlikvid+konsolidering i företaget) låg på 38,1 eurocent/kilo mjölk. Vilket är en klar förbättring jämfört med 2016 års 30,9 eurocent/kilo mjölk men inte riktigt upp i nivå med 2014 års Arlaintjäning på 41,7 eurocent/kilo mjölk.
Ökad försäljning
2017 ökade Arla sin varumärkesandel till 44,6 procent. Vilket är en ökningen från 2016 års andel på 44,5 procent och närmar sig Arlas ambitionen på 45 procent.
Stora framteg noteras för Arlas Skyr- och proteinprodukter i Europa. På andra marknader ökade lanseringen av cream cheese Arlas tillväxt i USA och i Mellanöstern lanserades Arlas ekologiska mjölk. Alla Arlas strategiska varumärken utvecklades bra under 2017, vilket främst berodde på högre försäljningspriser och en ökad volym med 3,0 procent.

Arla stärker

Trots ett högre mjölkpris till ägarna fortsätter Arla Foods att stärka den egna balansräkningen. Av årets vinst på 299 miljoner euro (356) delas 127 miljoner euro (124) ut som efterlikvid till medlemmarna. 38 miljoner euro (30) konsolideras som individuellt kapital i föreningen och 120 miljoner euro (193) konsolideras som kollektivt/ägarlöst kapital i föreningen.

Arla Foods soliditet (det egna kapitalets andel av bolagets totala kapital) vid utgången av 2017 ligger på 36 procent. Vilket är en klar förstärkning av det egna kapitalet jämfört med soliditeten året innan på 34 procent. Tittar vi några år tillbaka i tiden låg soliditeten 2012 på 25 procent.

Minskat kassaflöde

Arla Foods kassaflöde från den löpande verksamheten 2017 halverades till 386 miljoner euro (806) jämfört med föregående året. Företaget uppger att den minskade kassaflödet beror på det höjda mjölkpriset och motsvarande ökningar för kundfodringar och lagervärden.
Varulagret ökade med 176 miljoner euro till 1 126 miljoner euro (950). Arla Foods uppger att oaktat valutaförändringar är lagerförändringen 217 miljoner euro. Ökningen beror både på ett högre mjölkpris och på ökade lagernivåer.

Ökad omsättning

Omsättningen i Sverige drevs av höjda priser och ökade under 2017 till 1 522 miljoner euro (1 463 exklusive försäljningen av Rynkeby). Arla uppger att man hade en bra omsättningstillväxt på den svenska marknaden men påverkades negativt av vikande världsmarknadspriser på mjölkpulver som exporteras.
– Under 2018 rullar vi ut det mest ambitiösa investeringsprogrammet någonsin i Sverige med målet att stärka konkurrenskraften för svenska mejerivaror, säger Patrik Hansson chef Arla Sverige.

Mer mjölk, lägre pris

Omsättningen för 2018 förväntas ligga på ungefär samma nivå, på 10–10,5 miljarder EUR, tack vare högre mjölkvolymer och en förbättrad produktmix. Arla kommer även fortsättningsvis att rikta in sig på en nettoresultatandel för 2018 inom intervallet 2,8–3,2 procent av omsättningen, men förväntar sig att säsongsvariationer kommer att få en större inverkan på halvårsrapporten 2018, som förväntas ligga under målintervallet för året.
I årsredovisningen konstaterar Arla Foods att mjölkpriserna är på väg ner men att man räknar med skäliga nivåer för mjölkpriset under 2018. Man räknar också med att ägarna kommer att öka sin produktion under 2018 som ett svar på de goda priserna under förra året.
– Vi välkomnar en ännu mer konsumentdriven mejerimarknad, där hela värdekedjan och ett helhetsansvar är viktigare än någonsin. Som bondeägt mejeriföretag måste vi möta dessa krav genom att vara transparenta och använda de verktyg vi har i vårt kvalitetsprogram Arlagården®, för att knyta konsumenter och kunder ännu närmare Arla, säger Peder Tuborgh.

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 14 mars 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste