Svenska bönder investerar mer i maskiner

Att den egna lönsamheten upplevs som dålig hindrar inte svenska lantbrukare från att investera i maskiner. Växtodlare är mest negativa till den egna lönsamheten medan grisproducenter är mest positiva.

I Lantbruksbarometern får lantbrukare svara på hur de upplever den egna lönsamheten.

Mjölkproducenterna upplever att deras lönsamhet har blivit bättre sedan föregående år. Lönsamhetsindex har ökat med 57 procentenheter från minus 4 till plus 53.

Grisbönder i topp

Växtodlarnas lönsamhetsindex har förbättrats jämfört med föregående år, från minus 43 till minus 33.

Grisköttsproducenterna försämrar sitt lönsamhetsindex för första gången på flera år men de ligger fortfarande högst bland lantbrukarna. Lönsamhetsindex för våren 2018 är 65, en försämring med 19 procentenheter sedan våren 2017.

Nötköttsproducenterna har ett lönsamhetsindex på 25 i årets undersökning, en förbättring med 7 procentenheter från förra året.

Endast växtodlarna tror på en förbättrad lönsamhet till nästa år, för övriga produktionsgrenar pekar förväntningarna på lönsamheten nedåt.

Åtgärder för att förbättra lönsamheten

Av Sveriges lantbrukare planerar 86 procent att  genomföra åtgärder för att förbättra lönsamheten, dock skiljer det sig åt mellan produktionsgrenarna.

Bland grisköttsproducenterna, som har högst upplevd lönsamhet, planerade 49 procent av dem att öka omvärldsbevakningen för användning vid förhandling och affärsplanering och 51 procent vill terminsäkra inköp, försäljning och EU-stöd.

Motsvarande siffror för nötköttsproducenterna är 10 respektive 10 procent.

Investeringar i maskiner ökade

Foto: Väderstad

Andelen lantbruksföretagare som investerat i maskiner det gångna året är fler än 2016, 38 procent anger att de investerat i maskiner. Antalet byggnadsinvesteringar har dock minskat, däremot anger fler att de planerar att investera i byggnader under det kommande året.

Såväl griskötts-, mjölk-, och nötköttsföretagen som växtodlarna har ökat sina maskininvesteringar det gångna året. Bland grisköttsföretagen förnyade 67 procent maskinparken, en ökning med 6 procentenheter från föregående år. Motsvarande siffra bland mjölkföretagen var 49 procent och förväxtodlarna 33 procent.

Minskad lånetillväxt

Den totala utlåningen till det svenska lantbruket uppgick vid årsskiftet 2017/2018 till 323 miljarder kronor, vilket är en ökning med 4 procent jämfört med föregående år. Ökningen är den procentuellt sett lägsta under de senaste tio åren.

Nyutlåningen till lantbruket ökade med 12,4 miljarder kronor under 2017 och sedan 2008 har den ökat med 137 miljarder. Ett snitt på 15,5 miljarder per år.

Framtidstro inom lantbruket

Jimmy Larsson
Foto: LRF Konsult

- Det finns en framtidstro inom svenskt lantbruk och det är glädjande att se det positiva

lönsamhetsindexet och investeringsviljan. Framtidstron avspeglar sig också i att så många tittar på åtgärder för att stärka lönsamheten. Intresset för förnyelsebar energi genom solenergi ligger på en rekordnivå och fler  breddar sina affärsmöjligheter exempelvis inom entreprenad. Det är många faktorer som påverkar lönsamheten och det gäller att hålla koll på trender men också känna till sitt företags utmaningar och ta ställning till hur man ska utveckla sitt företag, säger Jimmy Larsson, Segmentschef Skog & Lantbruk LRF Konsult.

Lantbruksbarometern är en årlig rapport som visar lantbrukarnas uppfattning om det aktuella läget inom lantbruket. På uppdrag av LRF Konsult, Swedbank och Sparbankerna intervjuar Sifo 1 000 lantbrukare i januari. Intervjuerna till Lantbruksbarometerns vårsiffror har skett 16-24  januari 2018.

Störst långivare till svenskt lantbruk

(miljarder kronor) 2016 2017
Swedbank/Sparbankerna 105,6 108,2
Landshypotek 66,5 67,9
Länsförsäkringar bank 25,3 26,8
Nordea 19,6 19,5
Danske bank 15,2 17,0
SEB 16,8 18,6
Övrigt 61,6 64,9
Totalt 310,6 323,0

Källa: Lantbruksbarometern 2018

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 15 mars 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Relaterat

Senaste