Prognosen pekar på sämre lönsamhet i år

Enligt LRF Konsults rapport Lantbrukets Lönsamhet pekar prognosen för 2018 på vikande lönsamhet inom lantbrukets alla produktionsinriktningar. 

Jimmy Larsson är Segmentchef Skog och Lantbruk på LRF Konsult. Foto: LRF Konsult

En stark världskonjunktur och tillväxt i Sverige bidrar till stigande konsumtion, men tyvärr märker inte lantbruksföretagarna av den ökade efterfrågan när det gäller lönsamheten.

- Vi ser att prisutvecklingen för nötkött stagnerat och börjar vika nedåt. Så trots en god efterfrågan på svenskt kött minskar omsättningen i nötköttsföretagen. Under vintern har det dessutom varit lång väntetid till slakt. Efterfrågan på svenskt griskött förväntas dock ge fortsatt stabil prisnivå på den svenska marknaden, säger Jimmy Larsson, Segmentchef Skog och Lantbruk på LRF Konsult, i ett pressmeddelande. 

Svag krona och stora lager

Lönsamheten hos lantbruksföretagarna påverkas av stigande energipriser, problem att få tag på arbetskraft och en svag krona. Svag växelkurs ger fördelar inom exportnäringar, medan importberoende verksamheter drabbas. Den svenska växelkursen bidrar till att foder- och handelsgödselpriserna stiger.

- Stora lager både hos handlare och odlare över hela värden gör att spannmålsmarknaden står still. Vi räknar med oförändrade eller små prisförändringar på spannmåls- och oljeväxtpriser i Sverige jämfört med föregående år. Förväntad lägre skörd till följd av mindre höstsådd och sent vårbruk bidrar till minskad lönsamhet i växtodlingsföretaget, säger Stefan Nypelius, Affärsrådgivare, LRF Konsult.

Ökad efterfrågan

Just nu ger förändringar i efterfrågan i form av politiska faktorer, ekonomisk tillväxt liksom konsumenttrender större påverkan än den annars vanliga normala väderpåverkan.

För lantbruket som är ett biologiskt system är det en utmaning. Uppfödningstiden för djur eller tiden från sådd till mognad kan inte förändras i samma takt som marknaden förändras. Biologiska processer är svåra att påverka  och det ger tillfälliga obalanser, skriver LRF Konsult.

- Mjölkpriset förväntas sjunka för året som helhet. Mjölkmarknaden tyngs av ett stort överskott på skummjölkspulver medan efterfrågan på smör är stor. Det är stor variation i efterfrågan på de olika mejeriprodukterna. Om inte mjölkpriset stabiliseras på nuvarande nivå är det stor risk att det ekonomiska läget för mjölkföretagen återigen bli problematiskt, säger Stefan Nypelius, Affärsrådgivare, LRF Konsult, LRF Konsult.

Lönsamhet under hållbar nivå

Rapporten Lantbrukets Lönsamhet görs halvårsvis och baseras på verkliga företags resultat som följs för driftsinriktningarna inom växtodling, griskött, mjölk och nötkött. Siffrorna bearbetas i en kalkylmodell där hänsyn tas till aktuell och prognostiserad omvärldsinformation från Jordbruksverket, OECD/FAO, IMF, Rabobank, USDA, m fl. Resultaten redovisas som värden på svenska medelgårdar.

Lönsamhetsprognosen 2018 ligger för samtliga produktionsgrenar preliminärt under den långsiktigt hållbara nivån för att skapa tillväxt och mer sysselsättning. Den långsiktiga nivån anses vid användandet av nyckeltalet, resultat före avskrivningar minus finansnetto i förhållande till omsättningen vara minst 32 procent för växtodlingsföretaget, 35 procent för mjölkföretaget och 27 procent för grisföretaget. Den långsiktiga nivån ger inte full kostnadstäckning men väl ersättning för eget arbete.

Källa: LRF Konsult

 

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 31 maj 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste