Ny policy för miljö- och djuromsorg

LRF:s riksförbundsstyrelse har beslutat om en ny policy, ”Miljö och Djuromsorg 2.0”. Huvudsyftet är att svensk produktion ska utvecklas med bättre konkurrenskraft och lönsamhet, men med bibehållna mervärden.   

LRF tycker att det är viktigt att Sverige inte sänker sig till EU:s mininivå utan står fast vid våra mervärden. Men konkurenskraften och lönsamheten måste hänga med. Foto: Carolina Wahlberg

– Parallellt med att vi behåller vår goda djuromsorg och miljöhänsyn behöver vi utveckla lantbruksföretagen och öka den svenska livsmedelsproduktionen. Policyn ska bidra till att vi förbättrar vår konkurrenskraft och lönsamhet, säger Åsa Odell, vice ordförande i LRF, i ett pressmeddelande.

Arbetet med policyprojektet ”Miljö och Djuromsorg 2.0” inleddes i februari 2017 med olika typer av analyser av omvärlden, marknaden och politiken. Alla lantbruksgrenar har fått bedöma sina marknadsförutsättningar och framgångsfaktorer. I diskussionerna och arbetet har alla delar av LRF involverats.

Ett viktigt beslut som fattats är att lantbruket i Sverige inte ska sänka sig till EU:s miniminivå, utan att det är viktigt att behålla svenska mervärden som djuromsorg och miljöanpassning.

Den nya policyn ska ligga till grund för föreningens framtids positioner och ställningstagande i sakfrågor inom områdena miljö och djuromsorg.

Fakta: utdrag ur den nya Miljöpolicyn

Det gröna näringslivet sitter på en nyckelposition i omställningen till ett hållbart samhälle, där det förnybara naturkapitalet utgör grund. LRF ska vara en aktiv drivkraft i hållbarhetsarbetet, för att värna konkurrenskraften och för att sätta brukandet i centrum. Utan ett lönsamt aktivt brukande når vi aldrig ett hållbart samhälle. Ytterst ska utvecklingen mot ett hållbart samhälle ske hos företagen; inte genom lagar och regler. LRF ska därför bidra till att öka kreativitet, entreprenörskap och kunnande inom resurseffektivisering och en hållbar ökad produktion av mat, prydnadsväxter, förnybar energi och bioråvara.

Fakta: utdrag ur den nya Djuromsorgspolicyn:

Det är genom bondens dagliga skötsel och omsorg om sina djur som god djuromsorg säkras. Det är viktigt att det finns tillit till att svenska lantbruksföretagare vill och kan leverera god djuromsorg av egen och marknadsstyrd vilja.

LRF har en hög ambition vad gäller djuromsorg, som är ett av de mervärden svensk djurhållning har och som det finns ett stort engagemang och intresse för hos LRFs medlemmar.

LRF står bakom den nationella livsmedelsstrategins mål att det ska ske en tillväxt i den svenska livsmedelsproduktionen och att fortsatt höga ambit­ioner inom djuromsorg ska förenas med stärkt konkurrenskraft och lön­samhet.

Källa: LRF

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 13 juni 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste