Inför valet 2018 - Så ska äganderätten fungera enligt partierna

Rätten till att äga och långsiktigt kunna planera för användandet av sin mark är något som är viktigt för markägaren. Jordbruksaktuellt frågar partierna hur de anser att äganderätten avseende mark ska fungera i Sverige.

Följ JA:s valbevakning fram till valet, där vi lyfter fram viktiga frågor som berör lantbruket.

Ämne: Äganderätt och mark

– Hur tänker ni er att äganderätten avseende mark ska fungera i Sverige?

Vänsterpartiet:

Vi har inte föreslagit några ändringar gällande äganderätten avseende mark. Inskränkningar får göras i äganderätten om det krävs för att tillgodose det allmännas intresse och allemansrätten. Den enskildes äganderätt till till exempel sin skog ska värnas samtidigt som skogsägaren har en betydande del i det gemensamma ansvaret att förvalta skogsresursens alla värden. Vi vill öka möjligheterna för skogsägare att få ersättning vid skydd av områden i form av naturreservat, naturvårdsavtal och biotopskydd genom att höja anslaget för dessa ersättningsformer. Vi vill påminna om att vi fått igenom kraftigt höjda anslag i statsbudgeten för skydd av skog. Vi kommer att fortsätta att verka i den riktningen.

 

Socialdemokraterna:

Äganderätten är starkt förankrad i Sverige och för oss socialdemokrater. Markägare ska få ersättning för intrång i äganderätten som staten gör. Vi har också lagar som reglerar hur användning av mark får påverka andra människor, omgivningen och förvaltningen av vårt gemensamma naturarv. Det tjänar alla markägare på i längden.

 

Miljöpartiet:

Så som den är formulerad i grundlagen; ingen ska tvingas avstå sin egendom genom expropriation eller tåla att det allmänna inskränker användningen av mark eller byggnad utom när det krävs för att tillgodose angelägna allmänna intressen. Vid expropriation eller vid avsevärt försvårad markanvändning ska ersättning utgå.

Centerpartiet:

För Centerpartiet är ägande- och brukanderätten central för hur ett levande skogs- och lantbruk ska behållas och utvecklas i hela landet. Det är på dem hela vårt lands framgångar bygger. Om inte den som brukar marken bestämmer över sina skördar och avverkningar blir det ingen mat eller råvara att försörja landet med. Ingen annan har samma ansvar och intresse i skog och mark som dess ägare, framförallt inte tyckare på läktaren som inte har ansvar för marken i praktiken.

 

Liberalerna: 

Äganderätten är central utifrån att det man äger vårdar man. Vi vill göra en översyn av en rad regler för att stärka incitamenten för hållbart skogsbruk som förbättrade ersättningsmodeller för att formellt skydda värdefull skog, översyn av tillämpningen av artskyddsförordningen och reglerna kring nyckelbiotoper. 

 

Kristdemokraterna:

Äganderätten måste stärkas. I dag råder rättsosäkerhet för markägarna.

 

 

 

Moderaterna:

Äganderätten är grundläggande för svensk skogsproduktion. En stark äganderätt som omfattar rätten att bruka den mark man äger, tillsammans med principen om frihet under ansvar, krävs för att skogsbrukarna ska ha goda möjligheter att driva och utveckla sin verksamhet. För att stärka äganderätten vill vi moderater stoppa inventeringen av nyckelbiotoper, se över artskyddsförordningen och tillsätta en äganderättsutredning. Det är viktigt att enskilda skogsägare inte hamnar i kläm. 

 

Sverigedemokraterna:

Den enskildes rätt gentemot myndigheterna ska genomsyra hela (!) samhällsbygget och det har gått mycket illa för länder som en gång börjat tumma på denna princip. Respekt för äganderätten är alltså en kärnfråga för Sverigedemokraterna och vi värnar givetvis den enskildes rätt till sin egen mark. 

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 073-632 89 97
E-post: madeleine@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 28 augusti 2018

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste