Inför valet 2018 - Vad krävs för att Sverige ska stå väl rustat?

Om Sverige skulle drabbas av krig eller katastrofer i framtiden krävs det att vi är väl förberedda. Men vilka är de viktigaste åtgärderna som partierna vill vidta efter valet för att säkerställa detta?

Följ JA:s valbevakning fram till valet, där vi lyfter fram viktiga frågor som berör lantbruket.

Ämne: Beredskap/självförsörjande

– Vad krävs för att Sverige ska stå väl rustat mot katastrofer och extremt väder? Vilka är de viktigaste åtgärderna som ni kommer att vidta om ni får makten?

Vänsterpartiet:

1. Ge försvarsmakten ett nytt uppdrag att motverka effekter av klimatförändringens extremväder. Utveckla den nya värnplikten med en med en möjlig civil tjänstgöring för brandbekämpning och katastrofberedskap. Stärk brandbekämpning från luften genom ökad tillgång till flygplan nationellt el. genom nordiskt och baltiskt samarbete.

2. Stärk statens stöd till kommunernas och regioners klimatanpassningsarbete genom en central ansvarig myndighet för samordning av klimatanpassning.

3. Inför ekonomiskt omställningsstöd för alternativa skogsbruksmetoder samt krav på mer variationsrika skogar med ökat naturligt lövinslag vilket motverkar negativa effekter av skogsbränder. Inom jordbruket måste kapaciteten för att lagra vatten stärkas.

 

Socialdemokraterna:

Totalförsvaret måste fortsatt stärkas. Regeringen har från och med i år ökat MSB:s anslag med 34 mnkr för räddningstjänst och befolkningsskydd inom ramen för civilt försvar. Regeringen har gett MSB i uppdrag att redan den 14 september i år redovisa om det finns behov av ökade förstärkningsresurser när det gäller materiel som de behöver för att kunna stärka arbetet inför nästa sommar. De personella resurserna inom räddningstjänsten måste stärkas i hela landet.

 

Miljöpartiet:

Samarbetet, förmågan och beredskapen för katastrofer och extrema vädersituationer ska grundas i ett utvecklat samarbete mellan de nordiska länderna. Vi vill också säkerställa att brandflygplan ska finnas stationerade i Norden. Vi behöver ha förebyggande åtgärder genom att med kraft arbeta för att minska klimatpåverkan nationellt, inom EU och globalt. Vi behöver också klimatanpassa skogsbruket samt stärka vattentillgången och dricksvattenkvalitén.

 

Centerpartiet:

För att begränsa och förebygga bränder vill Centerpartiet etablera en nationell krisfond, satsa på nationell brandbekämpningsförmåga från luften och införa möjligheten till statligt stöd för skogsbrandsbevakning. För att begränsa kriser i lantbruket vill vi öka likviditeten bland lantbruksföretagen och se till att lantbruket och livsmedelskedjan får en större roll i klimatanpassningsarbetet. Vi vill också utreda uppbyggnad av spannmålslager och utsädeslager för att säkra foder- och mattillgången framöver. Centerpartiet vill även undersöka möjligheterna till en skördeskadeförsäkring med en statlig grundplåt tillsammans med försäkringsbranschen.

 

Liberalerna:

Det viktigaste är att få ner utsläppen och minska klimatförändringarna. Mer EU-samarbete behövs för att tillsammans hantera kriser. Sveriges krisberedskap behöver stärkas bl.a. genom att försvaret ska kunna delta i civila insatser och ett nationellt säkerhetsråd ska inrättas under statsministern. Våra system för vatten, energi och avlopp måste tryggas och det behövs klimatanpassningsåtgärder för att t.ex. motverka följderna av översvämningar, torka, stranderosion.  

 

Kristdemokraterna:

Det behövs en medvetenhet inom den fysiska planeringen. Vi måste också stärka beredskapen vid katastrofer, exempelvis genom bättre myndighetsorganisation och ökad kapacitet för brandbekämpning.

 

Moderaterna:

Moderaterna vill att försvarets anslag fördubblas den närmsta tioårsperioden upp till 2 procent av BNP för att höja försvarsförmågan.  När det gäller det civila försvaret och krisberedskapen så vill Moderaterna bland annat stärka den nationella krisledningen, öka möjligheten att använda Försvarsmaktens resurser för att stödja samhället vid kriser, förbättra möjligheterna för räddningstjänsten att lösa sina uppgifter samt etablera en nationell krisfond.

 

Sverigedemokraterna:

Rent konkret vill vi satsa på starkare försvar, vars fokus ska vara det egna territoriet. Dessutom vill vi se starkare civilförsvar och (som nämnts) högre självförsörjningsgrad av livsmedel. Om jordbrukets lönsamhet förbättras så stärks även den enskilde lantbrukarens möjligheter att hantera ett dåligt år. Med vår politik kommer kommunerna dessutom ha mer resurser över för en sådan sak som brandförsvar.

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 073-632 89 97
E-post: madeleine@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 30 augusti 2018

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste