Inför valet 2018 - Så vill partierna ersätta markägare

Risken att bli fråntagen sin mark och i vissa fall utan att få skälig ersättning är något som oroar markägare. Jordbruksaktuellt frågade partierna hur de anser att ersättningen till markägare bör se ut.
 

Följ JA:s valbevakning fram till valet, där vi lyfter fram viktiga frågor som berör lantbruket.

Ämne: Äganderätt och mark

– Hur ser ni på att staten kan frånta markägare brukanderätten för viktig mark, mot dennes vilja och i vissa fall till och med utan ersättning? Hur vill ni att detta ska hanteras?

 

Vänsterpartiet:

Vi har inte föreslagit några ändringar gällande äganderätten avseende mark. Inskränkningar får göras i äganderätten om det krävs för att tillgodose det allmännas intresse och allemansrätten. Den enskildes äganderätt till t.ex. sin skog ska värnas samtidigt som skogsägaren har en betydande del i det gemensamma ansvaret att förvalta skogsresursens alla värden. Vi vill öka möjligheterna för skogsägare att få ersättning vid skydd av områden i form av naturreservat, naturvårdsavtal och biotopskydd genom att höja anslaget för dessa ersättningsformer. Vi vill påminna om att vi fått igenom kraftigt höjda anslag i statsbudgeten för skydd av skog. Vi kommer att fortsätta att verka i den riktningen.

 

Socialdemokraterna:

För oss är den svenska äganderätten viktig och den är starkt förankrad i svensk grundlag. Vi ser inga skäl att ändra den. Grundlagens äganderättsparagraf har när den prövats utifrån rätt till ersättning utfallit till markägarens favör i samtliga rättsfall. Den som fråntas mark har enligt lag rätt till ersättning plus 25 procent av värdet. Vi socialdemokrater vill anslå tillräckligt med medel för att ersätta markägare. 

 

Miljöpartiet:

Det är angeläget att det finns en möjlighet att frånta markägare brukanderätten för att allmänna intressen till exempel vid bevarande av värdefulla naturområden. Det finns i nuläget i grundlagen. I allmänhet ges ersättning vid avsevärt försvårad användning. Enligt EUs naturvårdsdirektiv är det obligatoriskt för oss att skydda vissa arter och naturtyper utan koppling till ersättning. Det görs just nu en översyn av artskyddsförordningen med koppling till ersättningsregler.

 

Centerpartiet:

Centerpartiet anser att äganderätt och egendomsskydd ska beaktas vid myndighetsbeslut. Den som får sin brukanderätt inskränkt ska ha rätt till ersättning. Om ingen ersättning kan ges ska inte inskränkningar eller förbud mot brukande kunna beslutas. Vi ser också behov av en översyn av Artskyddsförordningen.

 

Liberalerna:

Skyddsvärd skog och mark ska kunna skyddas men det ska naturligtvis utgå ersättning till markägarna. Här behöver hitta nya och mer flexibla ersättningsmodeller. Ett viktigt redskap är till exempel att byta statligt ägd skog mot privatägd skyddsvärd skog. 

 

Kristdemokraterna:

Det oacceptabelt. Vi vill tillsätta en parlamentarisk utredning om naturskyddet i skogen. Utredningen ska titta på bl a hur vi stärker äganderätten, tillämpningen av artskyddsförordningen och nyckelbiotops begreppet.

 

Moderaterna:

Vi moderater anser att skyddet av värdefulla områden bör bygga på samarbete med markägare och respekt för äganderätten. I de fall där det finns ett behov av att formellt skydda skogen måste det även finnas fungerande ersättningsmodeller. Därför vill vi moderater tillsammans med Alliansen inrätta ett nytt Sveaskogsprogram i syfte att möjliggöra skydd av värdefull natur samtidigt som det säkerställs att skogsägare får rimlig ersättning.

 

Sverigedemokraterna:

Det är fullkomligt oacceptabelt att markägare i praktiken kan stå rättslösa gentemot aktivister och myndigheter, som i förekommande fall obstruerar normalt brukande av skogsmark. Om starka samhällsintressen trots allt medför att mark måste tas i anspråk måste ägaren hållas ekonomiskt skadeslös.

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 073-632 89 97
E-post: madeleine@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 31 augusti 2018

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste