Inför valet 2018 - Hur viktig är äganderätten för att nå livsmedelsstrategin?

Att värna om äganderätten är en viktig del för att nå de utsatta målen med livsmedelsstrategin. Jordbruksakuellt frågade partierna hur de ser på relationen däremellan.
 

 

Följ JA:s valbevakning fram till valet, där vi lyfter fram viktiga frågor som berör lantbruket.

Ämne: Äganderätt och mark

– Hur viktigt är det att värna om den svenska jordbruks- och skogsmarken för att uppnå målen med den svenska livsmedelsstrategin. Varför?

 

Vänsterpartiet:

Det centrala för att värna dessa näringar i framtiden är att jord- och skogsbruket är hållbart för miljö- och klimat. För att värna våra bördiga jordbruksmarker vill vi att en nationell målsättning införs för dessa för att förhindra att framtida exploatering begränsar våra möjligheter för ökad självförsörjningsgrad av livsmedel. Vår skogsmark ska brukas och skyddas så vi lever upp till våra nationella och internationella åtaganden för biologisk mångfald.

 

Socialdemokraterna:

Det är väldigt viktigt. Svensk livsmedelsproduktion står för höga klimat- och miljöambitioner, god djurvälfärd och låg antibiotikaanvändning. Nu har vi en långsiktig livsmedelsstrategi på plats som ska öka konkurrenskraften för livsmedelsproduktionen. Vi vill ha mer svensk mat och då behöver vi ta tillvara den värdefulla jord- och skogsbruksmarken. Det handlar om att skapa fler jobb på landsbygden, att säkra tillgången till mat av hög kvalitet och om vår beredskap och självförsörjning.

 

Miljöpartiet:

Vi behöver öka livsmedelsproduktionen i Sverige och därför är det mycket angeläget att stoppa nedläggning av jordbruksmark samt byggandet på jordbruksmark. Vi vill stärka skyddet för jordbruksmark. Över två tredjedelar av Sverige täcks av skogsmark, merparten är produktionsskog. Produktion av skogsråvara är viktig för att ge oss råvaror och bidra till klimatomställningen, Vi behöver skydda mer skog och ha större miljöhänsyn i skogsbruket.  

 

Centerpartiet:

Värnandet av den svenska jordbruks- och skogsmarken är avgörande för att uppnå målen med den svenska livsmedelsstrategin och säkra den svenska livsmedelsproduktionen även i framtiden. Det är viktigt att inte mer åkermark än nödvändigt tas i anspråk vid exempelvis stadsutveckling. Därför menar Centerpartiet att det är viktigt att marksnål markanvändning är en ledande princip vid exploatering och nybyggnation, eftersom värdefull åkermark måste skyddas.

 

Liberalerna:

Vi vill sänka skatten på jobb och företagande för att förbättra villkoren för svenskt jord- och skogsbruk så att det kan fortsätta finnas kvar. Dessutom är det viktigt att jord och skogsbruk ersätts för kollektiva nyttigheter som naturvård och bevarande av den biologiska mångfalden.

 

Kristdemokraterna:

Att värna jordbruksmarken är en viktig del i att upprätthålla försörjningsberedskapen. Det är oroväckande att exempelvis trafikleder byggs på prima åkermark.

 

Moderaterna:

Moderaterna står bakom målet om att Sveriges självförningsgrad av livsmedel ska öka. En förutsättning för det är att det finns mark att bruka. Därför behöver vi stärka äganderätten för att säkerställa att mark inte tas ur bruk på felaktiga grunder. För att stärka äganderätten vill vi moderater bland annat tillsätta en bred utredning som ser över hur vi kan stärka den grundlagsskyddade äganderätten och egendomsskyddet.

 

Sverigedemokraterna:

Att detta är en grundläggande förutsättning för att ambitionerna inom livsmedelsstrategin ska kunna uppnås säger sig självt.

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 073-632 89 97
E-post: madeleine@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 03 september 2018

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste