Plastfilm istället för nät i pressen

Som ett alternativ till den traditionella metoden att binda rundbalen med nät kan man istället lägga plast på mantelytan. Detta för att kunna lagra fodret under en längre tid.  

 

McHale:s modeller F5600 Plus och Fusion 3 (som syns på bilden) kan båda använda Film på Film – tekniken för att ensilera rundbalarna i plast. Foto: McHale


Detta kallas Film på Film-tekniken och förespråkas av det irländska företaget McHale som en metod som ger längre lagringstid och minskade lagringsförluster. 

Att binda rundbalarna med plast är en metod som används allt mer i Norge men som ännu inte riktigt slagit igenom i Sverige. Bo Wallin är marknadsansvarig för McHale i Norden och Baltikum. Han menar att metoden skulle kunna vara till stor nytta med ett allt mer utmanande klimat, för att kunna lagra under en längre tid och på så vis även öka lagringskapaciteten på den egna gården.  

– Detta har inte minst aktualiserats under denna säsong med extremtorka, men vi kan även i framtiden få perioder med ihållande och mycket regn som försvårar vallskörden. Då blir det nödvändigt att planera för att kunna producera och lagra minst 1,5 års grovfoderbehov, säger Bo. 

I ett praktiskt fältförsök har företaget låtit utvärderat metoden och jämfört resultaten mellan att binda rundbalar med nät och plast som i Film på Film-tekniken. Detta för att se vilka effekter den nya tekniken har på näringsvärde och förluster i lagringen. Enligt McHale gör metoden exempelvis att man snabbare kan försluta balen och säkra ensileringen. 

Förlängd lagringstid

Under försöket förlängde man bland annat lagringstiden till 406 dagar och enligt företaget kunde man därefter konstatera att balarna som fått plastfilmen på mantelytan hade lägre förluster än vad de traditionellt nätbundna balarna hade efter 206 dagars lagring. Enligt McHale visar detta att både näringsvärdet förblir högre och att förlusterna blir lägre genom den nya metoden. 

Minskade förluster

Genom att ensileringen gick snabbare minskade förlusterna med den nya tekniken med 7,35 kilo TS per bal och efter den längre lagringsperioden hade inplastningssystemet bevarat 5,38 kilo TS mer per bal jämfört med nätbalarna som lagrats en kortare period. 

– Metoden har även flera andra fördelar som att man slipper lägga tid på att separera nät och plast till återvinning och att man inte får någon fastfrysning i nätet. Genom att man bibehåller näringsvärdet i fodret förbättrar man även ekonomin och får en trygghet i djurproduktionen med bättre fodertillgång, säger Bo.

Enligt McHale går det snabbare att ensilera rundbalarna med den nya metoden där man bara använder sig utav plast. Foto: Mostphotos


Resultatet av studien: 

Film på Film inplastningssystem ger ett bättre skydd och bevarande av ensilagebalar som lagras under längre perioder. 

 

  • Medan de totala förlusterna för båda inplastningssystemen ökade med en längre lagringsperiod, var lagringsförlusterna med nät och inplastade balar (24.55kg) mer än dubbelt så höga som med Film på Film (11.37kg) vid 406 dagars lagring. 
  • De genomsnittliga mögelförlusterna för nät och inplastning på 16,8 kg TS var betydligt högre än de genomsnittliga mögelförlusterna på 6,59 kg TS som uppmätts för Film på Film i led 2. 
  • Vid 13 månader, visade Film på Film en liknande nivå av lagringsförluster som nät och inplastning uppvisade med 6 månaders lagringstid. 
  • Vid längre lagringsperiod sågs sockernivån sjunka i båda inplastningssystemen. Sockernivån mätt i balar med Film på Film (48,8 g/kg TS) var 21 % högre än sockernivåerna i balar med nät och inplastning (38,4 g/kg) i led 2. 

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 019-16 64 60
E-post: madeleine@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 08 oktober 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste