Försämrad lönsamhet för Lantmännen, men mer pengar till medlemmarna

Lantmännen Lantbruks resultat faller som en följd av sommarens värme och torka, men lyfts av de internationella satsningarna. Lantmännens sämre resultat ger mindre utdelning, men omfördelning av kapital ger ökad utbetalning till medlemmarna.

– Under 2019 kommer vi att fortsätta behöva agera kraftfullt och flexibelt för att möta de fortsatta marknadsutmaningarna vi ser framför oss på grund av 2018 års torka, säger Per Olof Nyman, vd och koncernchef Lantmännen.
Foto: Lantmännen/Johan Karlsson

Lantmännens resultat för 2018, efter finansnetto och justerat för jämförelsestörande poster,

uppgår till 1 387 MSEK, jämfört med förra årets resultat på 1 552 MSEK. I ett pressmeddelande förklarar Lantmännen resultatnedgången med de låga skördarna till följd av torkan, samt ett lägre etanolpris.

– Den låga skörden har inneburit stora utmaningar för våra medlemmar och för flera av Lantmännens verksamheter – och konsekvenserna kommer att fortsätta påverka oss även under 2019. Lantmännen har haft en väldigt god utveckling under de senaste åren, och även om 2018 är ett trendbrott på grund av torkan så har vi fortsatt lika höga ambitioner som tidigare – och alla möjligheter att nå dem, säger Per Olof Nyman, Lantmännens vd och koncernchef.

Sänkt utdelning...

Att samtidigt kunna sänka återbäring, efterlikvid och utdelning på medlemmarnas insatser och samtidigt fördela ut mer kapital till medlemmarna visar på styrkan i Lantmännens balansräkning.

Styrelsen föreslår att återbäring och efterlikvid lämnas med 1,5 procent (2,5). Totalt föreslås återbäring och efterlikvid med 156 MSEK (245).

Utöver det föreslår styrelsen att insatsutdelning lämnas med 8 procent (9) på insatsernas nominella värde, totalt 213 MSEK (222).

Totalt betalar Lantmännen då ut 369 MSEK (467), vilket otvivelaktig innebär en mindre utbetalning för 2018.

... men mer pengar till ägarna

Men för att stärka medlemmarnas ekonomi så fördelar Lantmännen ut en större insatsemission med 250 MSEK (100). Insatsemissionen är ett sätt att fördela föreningens kollektiv ägda kapital till individuellt kapital.

För medlemmen innebär emitterade insatser att hans balansräkning stärks samt att de emitterade insatserna kan handlas med och på så vis omsättas till likvida medel.

Total överför Lantmännen 619 MSEK till medlemmarna, jämfört med föregående års ordinarie utdelning på 567 MSEK. Enligt Lantmännen innebär detden högsta ordinarie utdelningen/emissionen i Lantmännens historia. Från 2017 års resultat gjordes dock också en extra utdelning om 133 MSEK i september 2018.

- Den föreslagna utdelningen är unikt hög tack vare att vi kan dra nytta av de alternativ och möjligheter som vår utdelningspolicy ger, säger Per Lindahl Styrelseordförande Lantmännen. Foto: Lantmännen

– Lantmännen har under 2018 genomfört ett antal konkreta åtgärder för att underlätta för medlemmarna – bland annat extra utdelning, extra rabatt och tillägg samt förmånligare räntesatser på krediter. Samtidigt är den föreslagna utdelningen unikt hög tack vare att vi kan dra nytta av de alternativ och möjligheter som vår utdelningspolicy ger, ett år när olika verksamheter inom Lantmännen utvecklats olika starkt. På så sätt värnar vi både utvecklingen inom Lantmännen och ute på gårdarna, det är en av styrkorna med att vara ett kooperativt företag, säger Per Lindahl, Lantmännens styrelseordförande.

Överträffar soliditetsmålet med 1 miljard

Avkastningen på eget kapital blev 7,6 procent (9,0). Vilket innebär att man inte riktigt orkar upp till Lantmännens egna finansiella mål om en avkastning på eget kapital på 8,0 procent.

Soliditeten uppgår till starka 43,2 procent (43,3), vilket ligger en bra bit över det finansiella målet om en soliditet på 40 procent. I förhållande till nuvarande belåning ligger föreningens egna kapital drygt 1 miljard kronor över målet på 40 procent soliditet.

 

Siffrorna nedan avser rörelseresultat justerat för jämförelsestörande poster. Föregående års resultat anges inom parentes.

Division Lantbruk: Internationella verksamheten lyfter reultatet

Division Lantbruk visar ett avsevärt lägre resultat än föregående år: 197 MSEK (337), vilket av Lantmännen förklaras med årets låga spannmålsskörd. Torkan och värmeböljan under 2018 har starkt präglat det sista halvåret och kommer att ha en stor påverkan även under 2019 uppger man. Samtidigt har efterfrågan på foder varit stor under och efter sommaren.

Utav det totala rörelseresultatet i divisionen så står för den svenska verksamheten för 38 MSEK (226). Vilket innerbär att verksamheterna i Finland, Tyskland, Baltikum och Polen står för 158 MSEK (114) eller 80 procent av rörelseresultatet 2018.

Division Lantbruks nettoomsättning för 2018 är markant högre än föregående år, 11 622 MSEK (11 169),framförallt till följd av förvärvet av Lantmännen Agro i Finland, som genomfördes i juni 2017, samt av generellt högre prisnivåer.

Lantmännen Maskin: Förbättrat resultat men låg avkastning

Lantmännen Maskin ingår som en del av Division Lantbruks resultat men nyckeltalen särredovisas också. Omsättningen växte med sju procent till 3 875 MSEK (3 629) Och rörelseresultatet steg till en vinst på 1 MSK (-3).

Rörelsemarginalen i Lantmännens maskinaffär är under 2018 0 procent (-0,1) och avkastningen på det operativa kapitalet i maskinverksamheten är 0,1 procent (-0,3), vilket innebär att Lantmännen Maskins avkastning är mycket långt ifrån Lantmännens finansiella mål.

Lantmännen konstaterar att lantbrukarnas investeringsförmåga har minskat och den svenska traktormarknaden har fortsatt att minska under 2018 – vilket har lett till ytterligare ökad prispress på marknaden.

Lantmännen Maskins orderingång till och med inledningen av tredje tertialet var god, men minskade under slutet av året. Efterfrågan på redskap, reservdelar och service är fortsatt god.

Under året har ett besparings- och effektiviseringsprogram påbörjats inom Lantmännen Maskin. Personalstyrkan har minskats något och sortimentet utvecklas kontinuerligt med större fokus på att erbjuda maskinnära produkter, medan mer perifera delar av sortimentet fasas ut

Division Energi: Lågt etanolpris pressar resultatet

Division Energis resultat för 2018 är lägre än föregående år: 200 MSEK (296), vilket enligt Lantmännen framförallt beror på ett genomsnittligt lägre etanolpris jämfört med 2017 och ett högre spannmålspris under slutet av året.

Divisionens nettoomsättning för 2018 är i nivå med föregående år, 3 117 MSEK (3 068).

Under året har Lantmännen Reppes produktion av glukossirap i Växjö avvecklats på grund av lönsamhetsproblem. Kostnader för avvecklingen i Växjö har påverkat divisionens resultat med en jämförelsestörande post på –32 MSEK.

Division Livsmedel: Högre resultat får skjuts av valutaeffekt

Nettoomsättningen i division Livsmedel är 7 procent högre än föregående år, 15 351 MSEK (14 349). Även resultat är högre än föregående år: 787 MSEK (708).

Både omsättning och resultat har påverkats positivt av valutaomräkningseffekter inom framförallt Lantmännen Unibake.

Lantmännen Cerealia har fortsatt sitt arbete med effektiviseringar och kostnadsanpassningar för att stärka affärsplattformen på samtliga marknader. Lantmännen Unibake har fortsatt att utvecklas positivt med god tillväxt i både försäljning och resultat.

Affärsområde Swecon: Nytt rekordresultat

Affärsområde Swecons nettoomsättning är 12 procent högre än föregående år, 8 252 MSEK (7 361). Rörelseresultatet uppgår till 440 MSEK, en ökning från förra årets resultat på 372 MSEK och Swecons högsta resultat någonsin.

Försäljningen ligger kvar på rekordnivåer, och resultatet är för andra året i rad det högsta någonsin. Utvecklingen på Swecons marknader är fortsatt bra, och ökande maskinpopulationer driver också efterfrågan på eftermarknaden.

En fortsatt stor utmaning är bristen på teknisk personal  och att hitta och utbilda nya medarbetare för att svara upp mot den ökade efterfrågan.

Affärsområde Fastigheter: Ökad uthyrning

Nettoomsättningen i affärsområde Fastigheter är något högre än föregående år 525 MSEK (511) och rörelseresultatet, exklusive fastighetsförsäljningar, uppgår till 213 (204).

Resultatet från fastighetsförsäljningar uppgår till 52 MSEK (98).

Resultatet exklusive fastighetsförsäljningar har påverkats positivt av en ökad uthyrning, framförallt under årets första fyra månader

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 06 februari 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste