Det behövs fler unga bönder i Europa

Debatt. Europas befolkning åldras och demografin förändras. Detta slår extra hårt mot det europeiska jordbruket. Mer än hälften av Europas bönder är över 55 år och ska således pensioneras inom tio år. Samtidigt är endast sex procent av de som sköter Europas lantbruk under 35 år gamla. Det behövs fler unga bönder i Europa.

Emma Wiesner Kandidat till Europaparlamentet #3, Centerpartiet och Magnus Ek Förbundsordförande, Centerpartiets Ungdomsförbund. Foto: Anders Meisner (bild 1) och Centerpartiet (bild 2). 

Den åldrande befolkningen innebär stora förändringar för Europas jordbruk. Beslutsfattare inom EU har vid flertalet tillfällen försökt att hantera frågan, men åldersfördelningen har inte förbättrats det senaste decenniet, utan snarare försämrats med fler äldre och färre yngre. Problemet blir därför allt mer akut. Vi menar att det behövs kraftfulla åtgärder för att stötta unga lantbrukare, för att öka lönsamheten och för att anpassa befintlig jordbrukspolitik för det moderna lantbruket och den moderna lantbrukaren.

Ända sedan EU:s grundande har jordbrukspolitiken i EU syftat till att ha en livsmedelsproduktion i Europa. På senare år har politiken förändrats, från att att vara väldigt detaljstyrd och marknadsreglerande till att vara mer marknadsdriven och mindre protektionistisk. Stöden har minskat i omfattning och jordbruket har blivit effektivare och mer konkurrenskraftigt. Dessa är positiva förändringar, och reformer i denna riktning bör fortgå. Oaktat den positiva rationaliseringseffekt som gårdsstödet har, har det drivit upp markpriser, vilket tillsammans med en låg ränta har gjort en redan kapitalintensiv bransch än mer kapitalintensiv. Detta försvårar för unga lantbrukare att ta över gårdar eller investera i lantbruk, eftersom de inte har tillräckligt med kapital. Resultatet har blivit att antalet unga lantbrukare har minskat i EU med nästa en miljon, från 3,3 miljoner 2007 till 2,3 miljoner år 2013.

Unga lantbrukare som inte har samma kapitalstock är i en mer utsatt situation ekonomiskt och är därmed känsligare för ekonomiskt tunga år, eftersom de ofta inte har samma kontakter med bank och andra långivare, samt har färre och mindre säkerheter. Den därför enkom viktigaste åtgärden för att öka antalet unga lantbrukare är att lönsamheten inom jordbruket förbättras. Utan en god lönsamhet vänder sig unga till andra branscher med en tryggare och bättre lönsamhet. För att förbättra lönsamheten behövs mer marknad och färre samt mindre stöd, en jämn spelplan i EU och ett än mer konkurrenskraftigt svenskt jordbruk.

En annan viktig åtgärd är att minska regelkrångel inom EU:s jordbrukspolitik. Den administrativa bördan och regelverket som följer av EU:s olika jordbruksstöd är en stor tröskel för unga företagare inom jordbruket. Den administrativa bördan måste därför minska och regelverket förenklas. Som ett led i detta bör Sverige inför CAP:s nästa programperiod ta bort en rad stödmöjligheter inom pelare II, för att istället ha bredare stöd och satsa på att betala ut pengarna i tid.

Det är viktigt att samhället ser potentialen i och vikten av unga lantbrukare. Får vi in fler unga inom lantbruket så tillförs mycket nytänk, innovationsmöjligheter och entreprenörskraft till sektorn. Unga är en nyckel för att utveckla nya affärs- och organisationsmodeller, hitta och använda alla de nya och moderna tekniska lösningar som finns och för att utveckla hållbarhetsarbetet inom lantbruket. Ett led i detta är att satsa mer på grundutbildningen inom jordbruket och underlätta för kompetensöverföring. Det är av stort vikt att unga lantbrukare har en bredd av kompetenser, inte bara inom lantbruk utan även inom företagsområden som ekonomi, organisations- och affärsmodeller, kommunikation och digitalisering.

Vi ser också att internationellt utbyte är en stor möjlighet för att öka attraktiviteten bland unga. Kompetensförsörjning och bristen på unga inom lantbruket är ett gemensamt europeiskt problem. Vi bör därför använda EU som ett verktyg för att hantera frågan tillsammans. Vi tror att ett Erasmus-program för unga lantbrukare kan skapa viktiga internationella nätverk, öka rörligheten, erbjuda träningstillfällen och stimulera kunskapsöverföring mellan EU-länderna. På så sätt kan EU användas som ett verktyg för att få fler unga att välja lantbruket och säkra kompetensförsörjningen på svenska gårdar!

Emma Wiesner (C)

Kandidat till Europaparlamentet #3, Centerpartiet

Magnus Ek (C)

Förbundsordförande, Centerpartiets Ungdomsförbund

 

 

Artikeln publicerades onsdag den 06 mars 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste