Svenska livsmedelsproducenter tappar i konkurrenskraft

Utvecklingen inom livsmedelsproduktionen är negativ. En rapport visar på  en försämrad konkurrenskraft och en sjunkande lönsamhet i livsmedelskedjans två första led, primärproduktionen och livsmedelsindustrin 

 

Jordbruksverket vill att livsmedelsbranschens lönsamhet ska stärkas genom ökad produktivitet och ökad förädlingsgradFoto: Arla Foods


En ny rapport från Jordbruks­verket ”Utvärdering och uppföljning av livsmedelsstrategin - årsrapport år 2019” visar på en försämrad konkurrenskraft och en sjunkande lönsamhet i livsmedelskedjans två första led, primärproduktionen och livsmedelsindustrin mellan åren 2011-2016. Fortsätter lönsamheten försämras kan man på lång sikt förvänta sig att produktionen minskar. 

Innan livsmedelsstrategin

Statistiken som rapporten bygger på visar hur läget såg ut innan livsmedelsstrategin beslutades. Enligt livsmedelsstrategin ska produktionen och konkurrenskraften öka samtidigt som relevanta miljömål nås.

- Rapporten visar hur det såg ut i livsmedelskedjan åren innan livsmedelsstrategin beslutades. Tyvärr är det för tidigt att se om den nuvarande handlingsplanen i strategin har påverkat utvecklingen. Vi kommer att utvärdera och följa upp livsmedelsstrategin under flera år framöver. Hur det går för den svenska livsmedelsproduktionen är mycket intressant att följa och kan påverka vilka åtgärder regeringen väljer att satsa på, säger Camilla Burman, handelspolitisk utredare på Jordbruksverket.

Så kan konkurrenskraften stärkas

För att nå livsmedelsstrategins övergripande mål behöver konkurrenskraften i primärproduktionen och livsmedelsindustrin stärkas. Det kan enligt Jordbruksverket ske genom:

  • Ökad produktivitet som gör att företagen kan producera livsmedel till lägre kostnader
  • Ökad förädlingsgrad som gör att företagen blir mindre utsatta för priskonkurrens sedan deras råvaror förädlats

Det övergripande målet för livsmedelsstrategin ska vara en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås.

Ny handlingsplan

Jordbruksverket och Tillväxtverket har lagt fram ett förslag till ny handlingsplan. Där man bland annat föreslår:

  • Att företagsperspektivet och främjandet stärks i myndigheternas ordinarie arbete genom uppdrag i instruktioner och regleringsbrev. Vidare föreslår man åtgärder för ökad transparens i regelgivning samt regelanalyser från ett företagsperspektiv. 
  • Man föreslår även fortsatt arbete med digitalisering för att effektivisera olika typer av tillståndhantering, kontroll och tillsyn. 
  • Åtgärder föreslås också för att säkerställa produktionsresurser exempelvis vattenhantering inom jordbruket.
  • Åtgärder som bidrar till ökad export såsom exportprogram för små och medelstora företag, regionala exportprogram och livsmedelsansvariga på exportmarknader.

- Det är viktigt att satsningar för att öka konkurrenskraften i livsmedelskedjan sker i rätt led och branscher, men man måste också se till hela värdekedjan, säger Jordbruksverkets generaldirektör Christina Nordin.

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 10 april 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste

Jordbruk är mer än förenklade val

Vi producerar ägg hemma på gården. Vi har 14 höns. Eller, det är inte riktigt sant, för ganska många av dem är ju tuppar. Och fyra av dem är faktiskt ankor om man nu skall vara lite petig. Ankor är som höns men värper lite sämre, och äter lite mer. Det känns fantastiskt bra att gå ut och plocka egna ägg till frukost. Eller att föda upp dem på matrester. Jag tror att våra höns har det ganska bra. Men efter några år som äggproducent kan jag också se några svagheter med den småskaliga produktionsinriktningen vi valt.

Kommentera