Svenska livsmedelsproducenter tappar i konkurrenskraft

Utvecklingen inom livsmedelsproduktionen är negativ. En rapport visar på  en försämrad konkurrenskraft och en sjunkande lönsamhet i livsmedelskedjans två första led, primärproduktionen och livsmedelsindustrin 

 

Jordbruksverket vill att livsmedelsbranschens lönsamhet ska stärkas genom ökad produktivitet och ökad förädlingsgradFoto: Arla Foods


En ny rapport från Jordbruks­verket ”Utvärdering och uppföljning av livsmedelsstrategin - årsrapport år 2019” visar på en försämrad konkurrenskraft och en sjunkande lönsamhet i livsmedelskedjans två första led, primärproduktionen och livsmedelsindustrin mellan åren 2011-2016. Fortsätter lönsamheten försämras kan man på lång sikt förvänta sig att produktionen minskar. 

Innan livsmedelsstrategin

Statistiken som rapporten bygger på visar hur läget såg ut innan livsmedelsstrategin beslutades. Enligt livsmedelsstrategin ska produktionen och konkurrenskraften öka samtidigt som relevanta miljömål nås.

- Rapporten visar hur det såg ut i livsmedelskedjan åren innan livsmedelsstrategin beslutades. Tyvärr är det för tidigt att se om den nuvarande handlingsplanen i strategin har påverkat utvecklingen. Vi kommer att utvärdera och följa upp livsmedelsstrategin under flera år framöver. Hur det går för den svenska livsmedelsproduktionen är mycket intressant att följa och kan påverka vilka åtgärder regeringen väljer att satsa på, säger Camilla Burman, handelspolitisk utredare på Jordbruksverket.

Så kan konkurrenskraften stärkas

För att nå livsmedelsstrategins övergripande mål behöver konkurrenskraften i primärproduktionen och livsmedelsindustrin stärkas. Det kan enligt Jordbruksverket ske genom:

  • Ökad produktivitet som gör att företagen kan producera livsmedel till lägre kostnader
  • Ökad förädlingsgrad som gör att företagen blir mindre utsatta för priskonkurrens sedan deras råvaror förädlats

Det övergripande målet för livsmedelsstrategin ska vara en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås.

Ny handlingsplan

Jordbruksverket och Tillväxtverket har lagt fram ett förslag till ny handlingsplan. Där man bland annat föreslår:

  • Att företagsperspektivet och främjandet stärks i myndigheternas ordinarie arbete genom uppdrag i instruktioner och regleringsbrev. Vidare föreslår man åtgärder för ökad transparens i regelgivning samt regelanalyser från ett företagsperspektiv. 
  • Man föreslår även fortsatt arbete med digitalisering för att effektivisera olika typer av tillståndhantering, kontroll och tillsyn. 
  • Åtgärder föreslås också för att säkerställa produktionsresurser exempelvis vattenhantering inom jordbruket.
  • Åtgärder som bidrar till ökad export såsom exportprogram för små och medelstora företag, regionala exportprogram och livsmedelsansvariga på exportmarknader.

- Det är viktigt att satsningar för att öka konkurrenskraften i livsmedelskedjan sker i rätt led och branscher, men man måste också se till hela värdekedjan, säger Jordbruksverkets generaldirektör Christina Nordin.

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 10 april 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste