Glyfosatförbud – vilka är alternativen?

Inte många är svaret, vilket gör frågan om förbud av glyfosat besvärlig för lantbruket. Ett förbud av ämnet leder i praktiken till ett förbud mot världens mest använda ogräsmedel, men i dagsläget saknas likvärdiga alternativ ifall tillståndet för glyfosat inom EU inte förlängs efter 2022.   

Enligt en ny rapport från Jordbruksverket som kommer publiceras inom kort konstaterar man att ett förbud av ämnet glyfosat skulle ställa till stora besvär för lantbruket då det i dagsläget saknas likvärdiga alternativ för växtskydd. Foto: Kuhn

Jordbruksverket håller just nu på att färdigställa rapporten ” Vilka effekter kan ett glyfosatförbud medföra?”, där man försöker göra en bedömning av hur ett förbud av det viktiga växtskyddsmedlet skulle påverka svenska lantbrukare och trädgårdsodlingar.

Enligt jordbruksverket har Sverige, jämfört med flera andra EU-länder, relativt hårda restriktioner för användandet av glyfosat. Det är inte tillåtet för svenska lantbrukare att spruta glyfosat på spannmål precis innan skörd för att få en jämnare mognad och i Sverige finns heller inga glyfosatresistenta grödor som besprutas under växtsäsongen.

Högre kostander 

Ett förbud av glyfosat skulle enligt jordbruksverket ge både högre kostnader för lantbruks- och trädgårdsnäringen samtidigt som utsläppen av växthusgaser ökar då mer drivmedel förbrukas. Ytterligare en negativ bieffekt är en ökad kväveutlakning till följd av tidigare och mer intensiv jordbearbetning, skriver jordbruksverket i ett pressmeddelande.

Med en försämrad ekonomi för lantbruket ökar också risken att jordbruksmark tas ur produktion, och störst negativ ekonomisk påverkan förväntas enligt jordbruksverket drabba gårdar med liten fältstorlek, stor vallodling och växtodlingsgårdar med stor andel höstspannmål i Götalands och Svealands slättbygder.

Effekterna för trädgårdsnäringen är inte lika entydiga då den enligt Jordbruksverket är mer mångfasetterad, och regionala förutsättningar samt inriktning kan spela en större roll.

Svår att bedöma 

Några av slutsatserna som Jordbruksverket hittills kunnat dra i sin rapport är att den totala påverkan av ett glyfosatförbud är svår att bedöma. Enligt myndigheten finns det dels liten kunskap om hur biologisk mångfald, pollinatörer och andra ekosystemtjänster påverkas av glyfosat, dels saknas också en ekonomisk värdering av sådana effekter. Utredningen har inte heller bedömt glyfosat toxikologiskt, det vill säga påverkan på andra levande organismer och på människan.

Det som står klart är att det finns ett stort behov av kompletterande analyser om mer långsiktiga effekter på miljö, klimat och ekosystemtjänster. Forskning, ny teknik och rådgivning är enligt Jordbruksverket viktiga åtgärder för att möta konsekvenserna av ett glyfosatförbud. Det är också viktigt att intensifiera arbetet med att ta fram alternativ.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-683 94 62
E-post: bjorn.s@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 16 maj 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste